Từ điển Dict9
EV

beery Tiếng Anh là gì?

ENbeery
Tính từ
như bia; sặc mùi bia
a beery smell
mùi [như] bia
a beery man
người sặc mùi bia