Từ điển Dict9
EV

beeswing Tiếng Anh là gì?

ENbeeswing
Danh từ
cặn rượu để lâu năm
rượu lâu năm