Từ điển Dict9
EV

beetle-browed Tiếng Anh là gì?

ENbeetle-browed
Tính từ
cau lông mày lại có vẻ đe doạ
có lông mày sâu róm