Từ điển Dict9
EV

beetle-eyed Tiếng Anh là gì?

ENbeetle-eyed
Tính từ
cận thị