Từ điển Dict9
EV

beeves Tiếng Anh là gì?

ENbeeves
Danh từ
số nhiều của beef
xem beef