Từ điển Dict9
EV

beezer Tiếng Anh là gì?

ENbeezer
Danh từ
(từ lóng) cái mũi