Từ điển Dict9
EV

befall Tiếng Anh là gì?

ENbefall
Động từ
(befell; befallen) (chỉ dùng ở ngôi thứ ba) (cổ)
xảy ra, xảy đến
chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ anh, dù gì xảy ra chăng nữa
một bất hạnh lớn đã [xảy] đến với nó