Từ điển Dict9
EV

befit Tiếng Anh là gì?

ENbefit
Động từ
(-tt-) (chỉ dùng ở ngôi thứ ba)
thích hợp, hợp với
một tu sĩ mà hành động không bác ái là không hợp chút nào