Từ điển Dict9
EV

beforehand Tiếng Anh là gì?

ENbeforehand
Phó từ
trước, sớm hơn
we knew they were comingso we bought some food beforehand
chúng tôi biết họ sẽ đến nên đã mua trước một ít thực phẩm