Từ điển Dict9
EV

beg Tiếng Anh là gì?

ENbeg
Động từ
(-gg-)
ăn xin, xin
có hàng trăm người ăn xin trên đường phố
xin tiền khách qua đường
cầu xin, van xin
set him freeI beg [ofyou
tôi van [xin] anh hãy tha cho nó ra
I beg [ofyou not to take any risks
tôi van anh đừng có liều lĩnh
đứng trên hai chân sau, hai chân trước giơ lên (chó chầu ăn)
teach one's dog to beg for its food
dạy chó đứng lên hai chân sau [chầu ăn]
beg leave to do something
xin phép làm gì
beg somebody's pardon
xin ai miễn thứ cho
beg the question
coi là đúng một việc gì chưa được chứng minh
I beg to differ
xin cho tôi được phép có ý kiến ngược lại
go begging
không ai cần đến, không ai thèm
nếu bánh đó không có ai thèm thì tôi xin lĩnh vậy