Từ điển Dict9
EV

begad Tiếng Anh là gì?

ENbegad
thán từ
trời ơi! trời đất ơi!