Từ điển Dict9
EV

began Tiếng Anh là gì?

ENbegan
quá khứ đơn của begin
xem begin