Từ điển Dict9
EV

beget Tiếng Anh là gì?

ENbeget
Động từ
(-tt-) (begot, (từ cổ) begat; begotten)
(từ cổ) là cha của
Abraham là cha của Isaac
(từ cũ) gây ra
chiến tranh gây ra nghèo khổ và đổ nát