Từ điển Dict9
EV

beggarliness Tiếng Anh là gì?

ENbeggarliness
Danh từ
tình trạng nghèo nàn cơ cực
sự dốt nát thảm hại
sự ti tiện, sự đê tiện