Từ điển Dict9
EV

beggary Tiếng Anh là gì?

ENbeggary
Danh từ
cảnh nghèo khó xác xơ