Từ điển Dict9
EV

beginner Tiếng Anh là gì?

ENbeginner
Danh từ
người bắt đầu; người mới học, người mới vào nghề
beginner's luck
vận may bất ngờ lúc đầu
lần đầu tiên tôi chơi tôi được ba bàn, nhưng chúng nó đều cho là do vận may bất ngờ lúc đầu mà thôi