Từ điển Dict9
EV

begird Tiếng Anh là gì?

ENbegird
(bất qui tắc) ngoại động từ begirt /bi'ge:t/
buộc quanh, đánh đai quang, bao quanh