Từ điển Dict9
EV

begirt Tiếng Anh là gì?

ENbegirt
(bất qui tắc) ngoại động từ begirt /bi'ge:t/
buộc quanh, đánh đai quang, bao quanh