Từ điển Dict9
EV

begone Tiếng Anh là gì?

ENbegone
Phó từ
(từ cổ)
cút!, xéo ngay!