Từ điển Dict9
EV

begotten Tiếng Anh là gì?

ENbegotten
(bất qui tắc) ngoại động từ begot; begot, begotten
sinh ra, gây ra
chủ nghĩa đế quốc sinh ra chiến tranh