Từ điển Dict9
EV

begrime Tiếng Anh là gì?

ENbegrime
Ngoại động từ
làm nhọ nhem