Từ điển Dict9
EV

beguilement Tiếng Anh là gì?

ENbeguilement
Danh từ
sự tiêu khiển; sự lôi cuốn
sự đánh lừa, sự lừa dối