Từ điển Dict9
EV

behindhand Tiếng Anh là gì?

ENbehindhand
Tính từ
(vị ngữ)
muộn; chậm
be behindhand with the rent
chậm trả tiền nhà
get behindhand in one's work
chậm trễ trong công việc