Từ điển Dict9
EV

behold Tiếng Anh là gì?

ENbehold
Động từ
(beheld)
ngắm, nhìn
the baby was a wonder to behold
đứa bé nhìn thích thật
lo and behold
xem lo