Từ điển Dict9
EV

beholder Tiếng Anh là gì?

ENbeholder
Danh từ
người ngắm, người nhìn