Từ điển Dict9
EV

behoove Tiếng Anh là gì?

ENbehoove
Ngoại động từ
phải có nhiệm vụ
chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau