Từ điển Dict9
EV

belabour Tiếng Anh là gì?

ENbelabour
Động từ
(từ Mỹ belabor)
đánh nhừ tử; tấn công mạnh
anh ta đánh con lừa không tiếc tay
chúng nó lăn mạ chúng tôi dữ