Từ điển Dict9
EV

belaud Tiếng Anh là gì?

ENbelaud
Ngoại động từ
hết lời ca ngợi, hết lời tán dương