Từ điển Dict9
EV

belgian Tiếng Anh là gì?

ENbelgian
Tính từ
(thuộc) Bỉ
Danh từ
người Bỉ