Từ điển Dict9
EV

believable Tiếng Anh là gì?

ENbelievable
Tính từ
có thể tin được