Từ điển Dict9
EV

belike Tiếng Anh là gì?

ENbelike
phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) có lẽ, không chừng