Từ điển Dict9
EV

bell-bouy Tiếng Anh là gì?

ENbell-bouy
Danh từ
(hàng hải) phao chuông