Từ điển Dict9
EV

bell-flower Tiếng Anh là gì?

ENbell-flower
Danh từ
(thực vật học) giống cây hoa chuông