Từ điển Dict9
EV

bell-glass Tiếng Anh là gì?

ENbell-glass
Danh từ
chuông thuỷ tinh (để chụp cây thí nghiệm...)