Từ điển Dict9
EV

bell-hop Tiếng Anh là gì?

ENbell-hop
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (như) bell-boy