Từ điển Dict9
EV

bell-pull Tiếng Anh là gì?

ENbell-pull
Danh từ
dây chuông