Từ điển Dict9
EV

bell-push Tiếng Anh là gì?

ENbell-push
Danh từ
nút (chuông điện)