Từ điển Dict9
EV

bell-shaped Tiếng Anh là gì?

ENbell-shaped
Tính từ
hình chuông
hình quả chuông