Từ điển Dict9
EV

bell-wether Tiếng Anh là gì?

ENbell-wether
Danh từ
cừu đầu đàn có đeo chuông
đấu bò