Từ điển Dict9
EV

belle Tiếng Anh là gì?

ENbelle
Danh từ
cô gái đẹp, người đẹp
the belle of the ball
cô gái đẹp nhất sàn nhảy
the belle of New York
người đẹp Nữu ước