Từ điển Dict9
EV

belletrist Tiếng Anh là gì?

ENbelletrist
Danh từ
nhà văn; nhà văn học