Từ điển Dict9
EV

bellicose Tiếng Anh là gì?

ENbellicose
Tính từ
hiếu chiến; hay gây gổ