Từ điển Dict9
EV

bellicosity Tiếng Anh là gì?

ENbellicosity
Danh từ
tính hiếu chiến; tính hay gây gổ