Từ điển Dict9
EV

bellows Tiếng Anh là gì?

ENbellows
Danh từ
ống bễ (lò rèn…)
ống gió (bàn đạp hơi)