Từ điển Dict9
EV

bench dog Tiếng Anh là gì?

ENbench dog
Danh từ
chó trưng bày, chó triển lãm