Từ điển Dict9
EV

benedictine Tiếng Anh là gì?

ENbenedictine
Danh từ
thầy tu dòng thánh Benedict
/,beni'dikti:n/
rượu benedictin (lúc đầu do thầy tu dóng thánh Benedict chế tạo)