Từ điển Dict9
EV

benediction Tiếng Anh là gì?

ENbenediction
Danh từ
(tôn giáo)
kinh cầu phúc (đọc trước bữa ăn hay cuối bữa lễ)
pronounce (saythe benediction
đọc kinh cầu phúc