Từ điển Dict9
EV

benedictory Tiếng Anh là gì?

ENbenedictory
Tính từ
(thuộc) sự giáng phúc