Từ điển Dict9
EV

benefactress Tiếng Anh là gì?

ENbenefactress
Danh từ
nhà nữ hảo tâm, bà hảo tâm