Từ điển Dict9
EV

benefice Tiếng Anh là gì?

ENbenefice
Danh từ
hoa lợi (của giá sĩ phụ trách một xứ đạo)